Popis služieb a vzory

Popis služby Nové Podanie
Popis služby Podanie k existujúcemu konaniu
Popis služby Prihlásenie
Technické limity systému
Prípustné formáty dokumentov
Zaručený elektronický podpis - informácie
Formuláre a vzory

Popis služieb

Popis služby Nové Podanie

1. Stiahnite formulár z portálu eŽaloby, záložka NOVÉ PODANIE. Nové návrhy na začatie konania (žaloby) sa podávajú výlučne využitím na to určeného elektronického formulára vyplneného vo voľne dostupnej aplikácii 602XML Filler.

2. Vyplňte formulár Návrh na začatie konania (žalobu). Podrobný popis vyplnenia formuláru môžete nájsť v časti Formuláre a vzory. Text návrhu rozhodnutia súdu vo formulári je limitovaný na 1 stranu.

3. Uložte vyplnený formulár na disk Vášho počítača.

4. Podpíšte formulár zaručeným elektronickým podpisom typu CADES. Pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronická identifikačná karta eID) na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu na www.ardaco.com. Podpísanie formulára nie je povinné. Podania adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemuia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. V názve formuláru, ktorý podpisujete zaručeným elektronickým podpisom nepoužívajte diakritiku.

5. Pripravte si prílohy, ktoré ste uviedli vo formulári. Podania adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemusia obsahovať prílohy. V názve prílohy, ktorú podpisujete zaručeným elektronickým podpisom nepoužívajte diakritiku.

6. Veľkosť prílohy (dokumentu) je limitovaná na max. 2MB. Prílohy scanujte pri rozlíšení 150-200 dpi čiernobielo, resp. maximálne v odtieňoch šedej farby, tak aby boli čitateľné dokumenty a aj podpisy a pečiatky na dokumentoch a po naskenovaní neboli elektronické dokumenty zbytočne veľké.

Povolené sú nasledovné typy formátov príloh:

a. Nepodpísané prílohy: .rtf, .pdf, .txt, .jpg, .doc

b. Prílohy podpísané ZEP-om: .rtf, .pdf, .txt, .tif

7. Vložte formulár na Portál eŽaloby kliknutím na "Odoslanie podania".

8. Po kliknutí na tlačidlo "Prehľadávať" sa otvorí okno, v ktorom si nalistujte a vyberte vopred vyplnený a skontrolovaný formulár.

9. Tlačidlom "Uložiť vyplnený formulár" ho odošlite.

Povolené formáty formuláru: .fo, .zfo, .zep

10. Vložte jednotlivé prílohy na Portál eŽaloby.

11. Po vložení formulára sa na portáli zobrazí zoznam príloh, ktoré sú uvedené vo formulári. Ak potrebujete pridať ďalšie prílohy, alebo niektorú z príloh odobrať, musíte najskôr zmeniť formulár.

12. Prílohu vložte pomocou tlačidla "Uložiť prílohy". Po uložení sa zmení farba názvu prílohy z čiernej na modrú, a vedľa názvu prílohy sa zobrazí názov a formát vloženého súboru.

13. Zoznam vložených dokumentov (formulár + prílohy) sa zobrazí v tabuľke.

14. Vložte postupne všetky prílohy, ktoré ste uviedli vo formulári.

15. Po vložení príloh kliknite na tlačidlo "Uložiť prílohy".

16. Odošlite nové podanie. Zobrazí sa možnosť odoslať podanie a zoznam nahratých dokumentov (formulár + prílohy).

17. Do prázdneho okna prepíšte text zobrazený na obrázku. Ak je pre Vás obrázok málo čitateľný, nastavte sa myšou na text obrázku. Zobrazí sa napríklad text: pat elena styri devat devat daniel koniec. Do okna prepíšte "5e499d".

18. Kliknite na tlačidlo "Odoslať nové podanie" a potvrďte "Odoslať". Podanie bude odoslané na Vami vyplnený krajský alebo okresný súd.

19. Na portáli sa Vám zobrazí stránka o úspešnom odoslaní podania. Na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári (v oddieli VI.) Vám bude doručená správa o úspešnom odoslaní podania. V správe sú uvedené údaje o podávajúcom, zoznam odoslaných dokumentov a číslo podania, pod ktorým je podanie zaevidované v systéme.

Popis služby Podanie k existujúcemu konaniu

1. Vopred si pripravte elektronické dokumenty, ktorými dopĺňate, meníte alebo spresňujete už začaté konanie pred súdom. Dokumenty môžete podpísať zaručeným elektronickým podpisom typu CADES. Podpísanie dokumentov nie je povinné. V názve prílohy, ktorú podpisujete zaručeným elektronickým podpisom nepoužívajte diakritiku. Podania k existujúcemu konaniu adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemusia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom: ak elektronické podanie, ktoré obsahuje návrh vo veci samej (t. j. zmena návrhu, späťvzatie návrhu, odvolanie a pod.) nie je podpísané platným zaručeným elektronickým podpisom, tak ho podľa § 42 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov doplňte písomne alebo ústne do zápisnice do troch dní od doručenia tejto správy; na podanie vo veci samej, ktoré nebude v tejto lehote doplnené, sa nebude prihliadať.

2. Veľkosť prílohy (dokumentu) je limitovaná na max. 2MB. Prílohy skenujte pri rozlíšení 150-200 dpi čiernobielo, resp. maximálne v odtieňoch šedej farby, tak aby boli čitateľné dokumenty a aj podpisy a pečiatky na dokumentoch a po naskenovaní neboli elektronické dokumenty zbytočne veľké.

Povolené sú nasledovné typy formátov príloh:

a. Nepodpísané prílohy: .rtf, .pdf, .txt, .jpg, .doc

b. Prílohy podpísané ZEP-om: .rtf, .pdf, .txt, .tif

3. Vypíšte údaje v záložke Podanie k existujúcemu konaniu na portáli.

4. Vyplňte "Priezvisko", "Meno", "Titul" a "E-mail". Na túto e-mailovú adresu Vám bude doručená správa o úspešnom odoslaní podania k existujúcemu konaniu.

5. Vyberte z ponuky príslušný krajský alebo okresný súd, na ktorý podanie k existujúcemu konaniu podávate.

6. Do okna "Spisová značka" zadajte v tvare senát|agenda/poradové číslo/rok, (napr. 2|C /19/ 2009) spisovú značku konania, ktoré podaním dopĺňate, meníte alebo spresňujete. Potvrďte tlačidlom "Pokračovať".

7. Vložte jednotlivé dokumenty.

8. Napíšte názov vkladaného dokumentu.

9. Priložte jednotlivé dokumenty (vyberte súbory) tlačidlom "Prehľadávať". Otvorí sa okno, v ktorom si nalistujte a vyberte vopred pripravený dokument.

10. Tlačidlom "Priložiť dokument" ho potvrďte. Uložený dokument sa zobrazí v tabuľke.

12. Rovnakým spôsobom priložte všetky potrebné dokumenty.

13. V prípade, že ste sa rozhodli podanie neodoslať kliknite na tlačidlo "Zrušiť podanie". Na portáli sa zobrazí potvrdzujúca zrušenie.

14. Odošlite podanie (dokumenty) k existujúcemu konaniu.

15. Do prázdneho okna prepíšte text zobrazený na obrázku. Ak je pre Vás obrázok málo čitateľný, nastavte sa myšou na text obrázku. Zobrazí sa napríklad text: pat elena styri devat devat daniel koniec. Do okna prepíšte "5e499d".

16. Kliknite na tlačidlo "Odoslať dokumenty" a potvrďte "Odoslať". Podanie bude odoslané na Vami vyplnený krajský alebo okresný súd.

17. Na portáli sa Vám zobrazí stránka o úspešnom odoslaní podania (dokumentov) k existujúcemu konaniu. V správe sú uvedené údaje o podávajúcom, zoznam odoslaných dokumentov a číslo podania, pod ktorým je podanie zaevidované v systéme.

Popis služby Prihlásenie

Prihlásenie.
 
Prihlásenie na stránku nie je povinné. Služby portálu eŽaloby je možné využívať aj bez prihlásenia. Výhodou prihlásenia je automatické predvyplnenie zaregistrovaných údajov do formulárov. Prihlasovacie meno a heslo získate jednorazovou registráciou.
 

1. Zadajte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo "Prihlásenie“. Pôvodný názov záložky PRIHLÁSENIE sa zmení na ODHLÁSIŤ. Sprístupní sa záložka MÔJ PROFIL so zaregistrovanými údajmi.

 

2. Ak ste zabudli heslo, po kliknutí na tlačidlo "Zabudol som heslo“ Vám portál vygeneruje nové heslo a zašle na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Registrácia občana/podnikateľa.

1. Vyberte typ osoby, ktorú chcete zaregistrovať označením jednej z troch možností: Fyzická osoba, Fyzická osoba-podnikateľ, Právnická osoba.

2. Zvoľte si prihlasovacie meno a heslo, vyplňte a odošlite údaje.
Zvoľte si ľubovoľné prihlasovacie meno a heslo. Prihlasovacie meno musí byť bez diakritiky, mať dĺžku aspoň 4 znaky. Heslo musí mať dĺžku aspoň 8 znakov. Vyplňte požadované údaje. Údaje, ktoré musia byť povinne vyplnené, sú zvýraznené ružovým podkladom. Údaje odošlete tlačidlom "Zaregistrovať sa“.

3. Ukončite registráciu.
Na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii príde správa s názvom "Vitajte na portáli eŽaloby.sk“. Registráciu ukončíte kliknutím na linku uvedenú v e-maili a zobrazením stránky s informáciou o úspešnom registrovaní.

4. Zmena zaregistrovaných údajov. Prihlásením na portál sa sprístupní záložka MÔJ PROFIL, kde môžete zmeniť zaregistrované údaje.

 

Technické limity systému

1. Podporované prehliadače sú Internet Explorer verzia 6.0 a vyššia a Mozilla FireFox verzia 2.0 a vyššia.

2. Pre prácu s formulárom je potrebné mať nainštalovaný 602XML Filler, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť na stránke (http://www.602.sk/sk/produkty/602xml_filler).

3. Veľkosť celého podania je obmedzená na max. 5 MB, veľkosť prílohy (dokumentu) na max. 2MB. Dokumenty scanujte pri rozlíšení 150-200 dpi čiernobielo, resp. maximálne v odtieňoch šedej farby, tak aby boli čitateľné dokumenty a aj podpisy a pečiatky na dokumentoch a po naskenovaní neboli elektronické dokumenty zbytočne veľké.

Prípustné formáty dokumentov

Povolené sú nasledovné typy formátov príloh (dokumentov):
 

Nepodpísané prílohy: .rtf, .pdf, .txt, .jpg, .doc

Prílohy podpísané ZEP-om: .rtf, .pdf, .txt, .tif

Zaručený elektronický podpis - informácie

1. Podrobné informácie o zaručenom elektronickom podpise môžete získať na stránkach www.nbusr.sk, www.portal.gov.sk, www.ardaco.com

 

2. Pre podpisovanie dokumentov zaručeným elektronickým podpisom musíte vlastniť zaručený elektronický podpis, ktorý získate zakúpením kvalifikovaného certifikátu u akreditovanej certifikačnej autority.  Informácie o akreditovaných certifikačných autoritách získate na stránkach NBÚ SR.

3. V názve dokumentov, ktoré podpisujete zaručeným elektronickým podpisom nepoužívajte diakritiku. Môže to spôsobiť oneskorenie overenia platnosti elektronických podpisov.

4. Dokumenty k podaniu podpisujte zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickým podpisom vo formáte CMS–CAdES vo formáte ZEP. Zoznam certifikovaných aplikácií na podpísanie v uvedenom formáte je na stránke Zoznam certifikovaných produktov. Pre použitie nového typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronická identifikační karta eID) na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu na www.ardaco.com.

5. Podpisovanie dokumentov vo formáte CMS-CAdES, ZEP podporuje aktuálna klientská aplikácia QSign.

6. Portál eŽaloby využíva automatizovanú e-podateľňu ePO QSign verzia 2.3.
Certifikát, ktorým sú podpisované dokumenty, z elektronickej podateľne je zverejnený na stránkach MS SR - Certifikáty Ministerstva spravodlivosti SR určené na podpisovanie výstupov z elektronickej podateľne.

7. Aplikácia QSign, ktorou je možné overiť zaručený elektronický podpis je bezplatne prístupná na stránkach www.ardaco.com.

8. Formát zep, ktorý je občanovi poslaný je možné otvoriť v aktuálnej aplikácii QSign.

Formuláre a vzory

Popis vyplnenia formulára
 
Podrobný popis vyplnenia formuláru je súčasťou formuláru a zobrazí sa pri otvorení formuláru.
 
Vzory vyplneného formulára návrhu na začatie konania (žaloby) na stiahnutie:
 

1. Navrhovateľ – Právnická osoba, bez príloh na stiahnutie [.pdf, 103 KB]

2. Navrhovateľ – Fyzická osoba – podnikateľ, zástupca navrhovateľa + odporca + 1 príloha na stiahnutie [.pdf, 102 KB]

3. Navrhovatelia – Fyzické osoby, spoločný zástupca navrhovateľov + odporca + 3 prílohy na stiahnutie [.pdf, 102 KB]

Platobný rozkaz
Formulár platobného rozkazu na stiahnutie.