Nový portál eŽaloby

Od 1.2.2017 bude podávanie návrhov na začatie súdneho konania (žalôb) a podaní k existujúcemu súdnemu konaniu na okresné a krajské súdy v občianskoprávnych veciach (pracovné, rodinné, dedičské atď.), obchodných veciach, okrem obchodného registra) a vo veciach správneho súdnictva v elektronickej podobe cez https://www.justice.gov.sk/eZaloby/Stranky/Uvod.aspx zrušené a podávanie bude možné len z nového portálu eŽaloby, ku ktorému je možné pristupovať buď z prostredia webového sídla MSSR https://obcan.justice.sk/ezaloby alebo z portálu www.slovensko.sk.

Prihlásenie na portál bude možné realizovať pomocou občianskeho preukazu s čipom eID výberom typu autentifikácie "Ústredný portál verejnej správy" alebo identifikátorom a heslom po zaregistrovaní sa na portálových službách MS SR.

Pre prihlasovanie pomocou občianskeho preukazu s čipom eID a pre podpisovanie elektronických formulárov bude potrebné zo stránky www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie stiahnuť a nainštalovať:

  • aplikáciu eID klient (podľa operačného systému) pre prihlasovanie
  • Ovládač k čítačke čipových kariet (podľa operačného systému)
  • Aplikáciu D.Signer/XAdES .NET - pre kvalifikovaný elektronický popis (KEP)

K podaniu bude môcť používateľ pridať ľubovoľný počet príloh a to elektronicky, doniesť osobne alebo podať poštou. Priložené prílohy podávané elektronicky musia byť vo formáte XML, PDF, PNG alebo TXT, pričom maximálna veľkosť celého podania je 50MB, veľkosť samotných jednotlivých príloh môže byť max. 5 MB.

Podania, ktoré registrovaní používatelia podávali prostredníctvom doterajšieho portálu eŽaloby budú pre ich potrebu prístupné len na čítanie, pre podávanie nových podaní a podaní k existujúcemu konaniu bude slúžiť už len nový portál.