Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
Popis
  
  
Priečinok: 9_2018
2 018
9/2018
9
Metodický pokyn 9/2018 sekcie  ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 4. júla 2018 č. 43142/2018/41, ktorým sa mení metodický pokyn 8/2011 sekcie rozvoja, ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky z 24. februára 2011 č. 16102/2011-42 o postupe pri realizácii rozpočtových opatrení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
19. 7. 2018 10:17Milos Matusek
Priečinok: 8_2018
2 018
8/2018
8
Inštrukcia 8/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 2018 č. 41559/2018/41 o ekonomickom informačnom systéme Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a obehu účtovných dokladov
4. 7. 2018 8:54Milos Matusek
Priečinok: 7_2018
2 018
7/2018
7
Metodický pokyn 7/2018 sekcie civilného práva Ministerstva  spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. júna 2018 č. 53/2018 - SCP o postupe skenovania dokumentov písomného podania do elektronického súdneho spisu
20. 6. 2018 8:54Milos Matusek
Priečinok: 6_2018
2 018
6/2018
6
Smernica 6/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2018 č. 39769/2018/100, ktorou sa mení smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
18. 4. 2018 13:19Milos Matusek
Priečinok: 5_2018
2 018
5/2018
5
Inštrukcia 5/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2018 č. 39769/2018/100, ktorou sa mení inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
18. 4. 2018 13:16Milos Matusek
Priečinok: 4_2018
2 018
4/2018
4
Inštrukcia 4/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2018 č. 39769/2018/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
18. 4. 2018 13:13Milos Matusek
Priečinok: 3_2018
2 018
3/2018
3
Inštrukcia 3/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 36829/2018/13  o  rokovacom poriadku hodnotiacej komisie
20. 3. 2018 10:49Milos Matusek
Priečinok: 2_2018
2 018
2/2018
2
Inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2018 č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike
8. 2. 2018 10:39Milos Matusek
Priečinok: 16_2018
2 018
16/2018
16
Smernica 16/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2018 č. 47079/2018/110 ktorou sa mení smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení smernice 6/2018
29. 10. 2018 14:47Milos Matusek
Priečinok: 15_2018
2 018
15/2018
15
Inštrukcia 15/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2018 č. 47066/2018/100, ktorou sa mení Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
29. 10. 2018 14:44Milos Matusek
Priečinok: 14_2018
2 018
14/2018
14
Inštrukcia 14/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. októbra 2018 č. 46346/2018/110 ktorou sa mení inštrukcia 14/2007 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. júla 2007 č. 8700/2007-130 o obsadzovaní miest v Eurojuste
15. 10. 2018 9:29Milos Matusek
Priečinok: 13_2018
2 018
13/2018
13
Inštrukcia 13/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. októbra 2018 č. 45477/2018/110, ktorou sa zrušuje inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v znení neskorších predpisov
5. 10. 2018 8:15Milos Matusek
Priečinok: 12_2018
2 018
12/2018
12
Príkaz 12/2018 ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 30. augusta 2018 č. 43605/2018/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb  do orgánov samosprávny obcí v roku 2018
3. 9. 2018 9:18Milos Matusek
Priečinok: 11_2018
2 018
11/2018
11
Inštrukcia 11/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. augusta 2018 č. 43860/2018/100, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
31. 8. 2018 12:07Milos Matusek
Priečinok: 10_2018
2 018
10/2018
10
Inštrukcia 10/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. augusta 2018 č. 43857/2018/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
31. 8. 2018 11:59Milos Matusek
Priečinok: 1_2018
2 018
1/2018
1
Inštrukcia 1/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 00260/2018/140, ktorou sa mení inštrukcia 19/2015 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. júna 2015 č. 42286/2015/130, ktorou sa zriaďuje ad hoc komisia
18. 1. 2018 11:34Milos Matusek
Priečinok: 9_2017
2 017
9/2017
9
Inštrukcia 9/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. februára 2017 č. 41222/2017-110, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 1/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39770/2017-110 o elektronickom súdnom spise
24. 2. 2017 11:03Milos Matusek
Priečinok: 8_2017
2 017
8/2017
8
Inštrukcia 8/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. februára 2017 č. 40582/2017/130 o vydávaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu a komerčného certifikátu
6. 2. 2017 13:37Milos Matusek
Priečinok: 7_2017
2 017
7/2017
7
Inštrukcia 7/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 40200/2017/100 k uplatňovaniu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30. 1. 2017 11:37Milos Matusek
Priečinok: 6_2017
2 017
6/2017
6
Inštrukcia 6/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 39665/2017/130, ktorou sa mení inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení inštrukcie 17/2016
27. 1. 2017 9:28Milos Matusek
Priečinok: 5_2017
2 017
5/2017
5
Smernica 5/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 39664/2017/130, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 32/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. novembra 2006 č. 6899/2006-53, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
27. 1. 2017 9:24Milos Matusek
Priečinok: 41_2017
2 017
41/2017
41
Oznámenie 41/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o oznámení Slovenskej republiky k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ       z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
7. 12. 2017 12:14Milos Matusek
Priečinok: 40_2017
2 017
40/2017
40
Oznámenie 40/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky k rámcovému rozhodnutiu Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami
7. 12. 2017 12:06Milos Matusek
Priečinok: 4_2017
2 017
4/2017
4
Inštrukcia 4/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 39663/2017/130, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení inštrukcie 16/2016
27. 1. 2017 9:21Milos Matusek
Priečinok: 39_2017
2 017
39/2017
39
Smernica 39/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. novembra 2017 č. 45020/2017/43, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 8/2015 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. 36562/2015/43 o finančnom riadení a predbežnej finančnej kontrole v znení smernice 38/2015
21. 11. 2017 11:47Milos Matusek
Priečinok: 38_2017
2 017
38/2017
38
Inštrukcia 38/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. októbra 2017 č. 68/2017/83/K18, ktorou sa ustanovuje organizácia a pôsobnosť Súdnej siete pre trestné veci Slovenskej republiky
30. 10. 2017 10:31Milos Matusek
Priečinok: 37_2017
2 017
37/2017
37
Oznámenie 37/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. októbra 2017 č. 50895/2017/110  o vydaní Štatútu ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
26. 10. 2017 10:53Milos Matusek
Priečinok: 36_2017
2 017
36/2017
36
Inštrukcia 36/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. októbra 2017 č. 03599/2017/63, ktorou sa mení Štatút Rady pre probáciu a mediáciu
24. 10. 2017 8:18Milos Matusek
Priečinok: 35_2017
2 017
35/2017
35
Oznámenie 35/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
12. 10. 2017 11:17Milos Matusek
Priečinok: 34_2017
2 017
34/2017
34
Inštrukcia 34/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. októbra 2017 č. 49765/2017/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
12. 10. 2017 11:13Milos Matusek
Priečinok: 33_2017
2 017
33/2017
33
Inštrukcia 33/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. októbra 2017 č. 49796/2017/120, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 25/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júna 2012 č. 20612/2012/100, ktorou sa zriaďujú osobitné komisie ako poradné orgány ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
10. 10. 2017 10:13Milos Matusek
Priečinok: 32_2017
2 017
32/2017
32
Príkaz 32/2017 ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. septembra 2017 č. 49164/2017/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb  do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
11. 9. 2017 8:51Milos Matusek
Priečinok: 31_2017
2 017
31/2017
31
Oznámenie 31/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. augusta 2017 č. 48564/2017/17 o schválení štatútu Komisie pre hodnotenie pridanej hodnoty výstupov v rámci projektov OP EVS
16. 8. 2017 11:04Milos Matusek
Priečinok: 30_2017
2 017
30/2017
30
Oznámenie 30/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 9:14Milos Matusek
Priečinok: 3_2017
2 017
3/2017
3
Inštrukcia 3/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 40111/2017-110, ktorou sa mení inštrukcia 29/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. decembra 2011 č. 26680/2011/100, ktorou sa ustanovuje rozsah zverejňovaných súdnych rozhodnutí
26. 1. 2017 8:48Milos Matusek
Priečinok: 29_2017
2 017
29/2017
29
Oznámenie 29/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 9:09Milos Matusek
Priečinok: 28_2017
2 017
28/2017
28
Oznámenie 28/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 9:03Milos Matusek
Priečinok: 27_2017
2 017
27/2017
27
Oznámenie 27/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 8:56Milos Matusek
Priečinok: 26_2017
2 017
26/2017
26
Služobný predpis 26/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 7. augusta 2017 č. 45144/2017/32, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 8:49Milos Matusek
Priečinok: 25_2017
2 017
25/2017
25
Služobný predpis 25/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. júla 2017 č. 47755/2017-110, ktorým sa zrušuje služobný predpis 10/2010 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. apríla 2010 č. 14182/2010/41-21061, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prehlbovaní kvalifikácie štátnych zamestnancov na súdoch
1. 8. 2017 13:36Milos Matusek
Priečinok: 24_2017
2 017
24/2017
24
Inštrukcia 24/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. júla 2017 č. 47476/2017-110, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 1/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39770/2017-110 o elektronickom súdnom spise v znení inštrukcie 9/2017
13. 7. 2017 10:29Milos Matusek
Priečinok: 23_2017
2 017
23/2017
23
Oznámenie 23/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
30. 6. 2017 9:06Milos Matusek
Priečinok: 22_2017
2 017
22/2017
22
Oznámenie 22/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
19. 6. 2017 14:34Milos Matusek
Priečinok: 21_2017
2 017
21/2017
21
Smernica 21/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. júna 2017 č. 45334/2017/30, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 23/2013 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. septembra 2013 č. 39939/2013/12 o vybavovaní sťažností fyzických osôb a právnických osôb v znení neskorších predpisov
19. 6. 2017 14:32Milos Matusek
Priečinok: 20_2017
2 017
20/2017
20
Smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
12. 6. 2017 8:47Milos Matusek
Priečinok: 2_2017
2 017
2/2017
2
Inštrukcia 2/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39771/2017-110, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 19/2004 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 23. decembra 2004 č. 22651/2004-53 o identifikačnom čísle súdneho spisu v znení inštrukcie 8/2008
26. 1. 2017 8:44Milos Matusek
Priečinok: 19_2017
2 017
19/2017
19
Inštrukcia 19/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 30. mája 2017 č. 45705/2017/120, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 11/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 16127/2012/41-12921 o podmienkach poskytovania stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb a preventívnej rehabilitácie sudcov v znení neskorších predpisov
1. 6. 2017 13:06Milos Matusek
Priečinok: 18_2017
2 017
18/2017
18
Služobný predpis 18/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. mája 2017 č. 45146/2017/32, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
31. 5. 2017 14:39Milos Matusek
Priečinok: 17_2017
2 017
17/2017
17
Služobný predpis 17/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. mája 2017 č. 45145/2017/32, ktorým sa ustanovuje výška príplatku za zmennosť štátnym zamestnancom v služobnom úrade Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
31. 5. 2017 14:35Milos Matusek
Priečinok: 16_2017
2 017
16/2017
16
Inštrukcia 16/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. mája 2017 č. 45634/2017/110, ktorou sa mení inštrukcia 9/2010 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. apríla 2010 č. 11883/2009/AC o opatrovaní rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie potvrdením o vykonateľnosti, zmenená a doplnená inštrukciou 21/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 49108/2016/130
30. 5. 2017 10:17Milos Matusek
1 - 50Ďalšia