Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
Popis
  
  
Priečinok: 1_2018
2 018
1/2018
1
Inštrukcia 1/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 00260/2018/140, ktorou sa mení inštrukcia 19/2015 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. júna 2015 č. 42286/2015/130, ktorou sa zriaďuje ad hoc komisia
18. 1. 2018 11:34Milos Matusek
Priečinok: 9_2017
2 017
9/2017
9
Inštrukcia 9/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. februára 2017 č. 41222/2017-110, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 1/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39770/2017-110 o elektronickom súdnom spise
24. 2. 2017 11:03Milos Matusek
Priečinok: 8_2017
2 017
8/2017
8
Inštrukcia 8/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 3. februára 2017 č. 40582/2017/130 o vydávaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu a komerčného certifikátu
6. 2. 2017 13:37Milos Matusek
Priečinok: 7_2017
2 017
7/2017
7
Inštrukcia 7/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 40200/2017/100 k uplatňovaniu zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30. 1. 2017 11:37Milos Matusek
Priečinok: 6_2017
2 017
6/2017
6
Inštrukcia 6/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 39665/2017/130, ktorou sa mení inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení inštrukcie 17/2016
27. 1. 2017 9:28Milos Matusek
Priečinok: 5_2017
2 017
5/2017
5
Smernica 5/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 39664/2017/130, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 32/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. novembra 2006 č. 6899/2006-53, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
27. 1. 2017 9:24Milos Matusek
Priečinok: 41_2017
2 017
41/2017
41
Oznámenie 41/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o oznámení Slovenskej republiky k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ       z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
7. 12. 2017 12:14Milos Matusek
Priečinok: 40_2017
2 017
40/2017
40
Oznámenie 40/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vyhlásení Slovenskej republiky k rámcovému rozhodnutiu Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami
7. 12. 2017 12:06Milos Matusek
Priečinok: 4_2017
2 017
4/2017
4
Inštrukcia 4/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. januára 2017 č. 39663/2017/130, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení inštrukcie 16/2016
27. 1. 2017 9:21Milos Matusek
Priečinok: 39_2017
2 017
39/2017
39
Smernica 39/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. novembra 2017 č. 45020/2017/43, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 8/2015 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. marca 2015 č. 36562/2015/43 o finančnom riadení a predbežnej finančnej kontrole v znení smernice 38/2015
21. 11. 2017 11:47Milos Matusek
Priečinok: 38_2017
2 017
38/2017
38
Inštrukcia 38/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. októbra 2017 č. 68/2017/83/K18, ktorou sa ustanovuje organizácia a pôsobnosť Súdnej siete pre trestné veci Slovenskej republiky
30. 10. 2017 10:31Milos Matusek
Priečinok: 37_2017
2 017
37/2017
37
Oznámenie 37/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. októbra 2017 č. 50895/2017/110  o vydaní Štatútu ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
26. 10. 2017 10:53Milos Matusek
Priečinok: 36_2017
2 017
36/2017
36
Inštrukcia 36/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. októbra 2017 č. 03599/2017/63, ktorou sa mení Štatút Rady pre probáciu a mediáciu
24. 10. 2017 8:18Milos Matusek
Priečinok: 35_2017
2 017
35/2017
35
Oznámenie 35/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
12. 10. 2017 11:17Milos Matusek
Priečinok: 34_2017
2 017
34/2017
34
Inštrukcia 34/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. októbra 2017 č. 49765/2017/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
12. 10. 2017 11:13Milos Matusek
Priečinok: 33_2017
2 017
33/2017
33
Inštrukcia 33/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. októbra 2017 č. 49796/2017/120, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 25/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. júna 2012 č. 20612/2012/100, ktorou sa zriaďujú osobitné komisie ako poradné orgány ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
10. 10. 2017 10:13Milos Matusek
Priečinok: 32_2017
2 017
32/2017
32
Príkaz 32/2017 ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. septembra 2017 č. 49164/2017/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb  do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
11. 9. 2017 8:51Milos Matusek
Priečinok: 31_2017
2 017
31/2017
31
Oznámenie 31/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. augusta 2017 č. 48564/2017/17 o schválení štatútu Komisie pre hodnotenie pridanej hodnoty výstupov v rámci projektov OP EVS
16. 8. 2017 11:04Milos Matusek
Priečinok: 30_2017
2 017
30/2017
30
Oznámenie 30/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 9:14Milos Matusek
Priečinok: 3_2017
2 017
3/2017
3
Inštrukcia 3/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 40111/2017-110, ktorou sa mení inštrukcia 29/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. decembra 2011 č. 26680/2011/100, ktorou sa ustanovuje rozsah zverejňovaných súdnych rozhodnutí
26. 1. 2017 8:48Milos Matusek
Priečinok: 29_2017
2 017
29/2017
29
Oznámenie 29/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 9:09Milos Matusek
Priečinok: 28_2017
2 017
28/2017
28
Oznámenie 28/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 9:03Milos Matusek
Priečinok: 27_2017
2 017
27/2017
27
Oznámenie 27/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 8:56Milos Matusek
Priečinok: 26_2017
2 017
26/2017
26
Služobný predpis 26/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 7. augusta 2017 č. 45144/2017/32, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
9. 8. 2017 8:49Milos Matusek
Priečinok: 25_2017
2 017
25/2017
25
Služobný predpis 25/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. júla 2017 č. 47755/2017-110, ktorým sa zrušuje služobný predpis 10/2010 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. apríla 2010 č. 14182/2010/41-21061, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prehlbovaní kvalifikácie štátnych zamestnancov na súdoch
1. 8. 2017 13:36Milos Matusek
Priečinok: 24_2017
2 017
24/2017
24
Inštrukcia 24/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. júla 2017 č. 47476/2017-110, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 1/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39770/2017-110 o elektronickom súdnom spise v znení inštrukcie 9/2017
13. 7. 2017 10:29Milos Matusek
Priečinok: 23_2017
2 017
23/2017
23
Oznámenie 23/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
30. 6. 2017 9:06Milos Matusek
Priečinok: 22_2017
2 017
22/2017
22
Oznámenie 22/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
19. 6. 2017 14:34Milos Matusek
Priečinok: 21_2017
2 017
21/2017
21
Smernica 21/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. júna 2017 č. 45334/2017/30, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 23/2013 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. septembra 2013 č. 39939/2013/12 o vybavovaní sťažností fyzických osôb a právnických osôb v znení neskorších predpisov
19. 6. 2017 14:32Milos Matusek
Priečinok: 20_2017
2 017
20/2017
20
Smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
12. 6. 2017 8:47Milos Matusek
Priečinok: 2_2017
2 017
2/2017
2
Inštrukcia 2/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39771/2017-110, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 19/2004 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 23. decembra 2004 č. 22651/2004-53 o identifikačnom čísle súdneho spisu v znení inštrukcie 8/2008
26. 1. 2017 8:44Milos Matusek
Priečinok: 19_2017
2 017
19/2017
19
Inštrukcia 19/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 30. mája 2017 č. 45705/2017/120, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 11/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. marca 2012 č. 16127/2012/41-12921 o podmienkach poskytovania stravovacích, ubytovacích a ďalších služieb a preventívnej rehabilitácie sudcov v znení neskorších predpisov
1. 6. 2017 13:06Milos Matusek
Priečinok: 18_2017
2 017
18/2017
18
Služobný predpis 18/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. mája 2017 č. 45146/2017/32, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
31. 5. 2017 14:39Milos Matusek
Priečinok: 17_2017
2 017
17/2017
17
Služobný predpis 17/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. mája 2017 č. 45145/2017/32, ktorým sa ustanovuje výška príplatku za zmennosť štátnym zamestnancom v služobnom úrade Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
31. 5. 2017 14:35Milos Matusek
Priečinok: 16_2017
2 017
16/2017
16
Inštrukcia 16/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. mája 2017 č. 45634/2017/110, ktorou sa mení inštrukcia 9/2010 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. apríla 2010 č. 11883/2009/AC o opatrovaní rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie potvrdením o vykonateľnosti, zmenená a doplnená inštrukciou 21/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 49108/2016/130
30. 5. 2017 10:17Milos Matusek
Priečinok: 15_2017
2 017
15/2017
15
Služobný predpis 15/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. mája 2017 č. 5995/2017-42, o podmienkach poskytovania príplatku za riadenie vedúcemu zamestnancovi na súde
25. 5. 2017 15:26Milos Matusek
Priečinok: 14_2017
2 017
14/2017
14
Smernica 14/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. mája 2017 č. 24985/2017/43, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 5/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. februára 2016 č. 29582/2016/82 o tuzemských pracovných cestách, zahraničných pracovných cestách a zahraničných stykoch
12. 5. 2017 13:51Milos Matusek
Priečinok: 13_2017
2 017
13/2017
13
Inštrukcia 13/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. apríla 2017 č. 44149/2017/110, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení
26. 4. 2017 8:46Milos Matusek
Priečinok: 12_2017
2 017
12/2017
12
Inštrukcia 12/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. apríla 2017 č. 44025/2017/110, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 30/2013 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. decembra 2013 č. 44374/2013/34 o príprave, schvaľovaní a evidovaní zmlúv v znení neskorších predpisov
26. 4. 2017 8:43Milos Matusek
Priečinok: 11_2017
2 017
11/2017
11
Smernica 11/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 30. marca 2017 č. 43046/2017/100, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 32/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. novembra 2006 č. 6899/2006-53, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
30. 3. 2017 14:06Milos Matusek
Priečinok: 10_2017
2 017
10/2017
10
Inštrukcia 10/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 30. marca 2017 č. 43043/2017/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
30. 3. 2017 14:03Milos Matusek
Priečinok: 1_2017
2 017
1/2017
1
Inštrukcia 1/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39770/2017-110 o elektronickom súdnom spise
26. 1. 2017 8:42Milos Matusek
Priečinok: RO 31_2015
2 016
RO 31_2015
1
Redakčné oznámenie o oprave chýb v smernici 31/2015 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. decembra 2015 č. 49529/2015/100, ktorou sa mení smernica 32/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. novembra 2006 č. 6899/2006-53, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
14. 1. 2016 13:57Milos Matusek
Priečinok: 9_2016
2 016
9/2016
10
Inštrukcia 9/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 30. marca 2016 č. 40797/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah dispozičných oprávnení
30. 3. 2016 16:21Milos Matusek
Priečinok: 8_2016
2 016
8/2016
9
Inštrukcia 8/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 30. marca 2016 č. 40796/2016/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 1/2013 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. februára 2013 č. 20000/2013/100 v znení neskorších predpisov
30. 3. 2016 16:17Milos Matusek
Priečinok: 7_2016
2 016
7/2016
8
Služobný predpis 7/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. februára 2016 č. 39497/2016/32, ktorým sa ustanovuje výška príplatku za zmennosť štátnym zamestnancom v služobnom úrade Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
26. 2. 2016 12:19Milos Matusek
Priečinok: 6_2016
2 016
6/2016
7
Inštrukcia 6/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. februára 2016 č. 29584/2016/82,  ktorou sa ustanovuje mechanizmus tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a mechanizmus koordinácie a realizácie politík EÚ v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
17. 2. 2016 7:45Milos Matusek
Priečinok: 5_2016
2 016
5/2016
6
Smernica 5/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 29582/2016/82 z 11. februára 2016 o tuzemských pracovných cestách, zahraničných pracovných cestách a zahraničných stykoch
17. 2. 2016 7:41Milos Matusek
Priečinok: 4_2016
2 016
4/2016
5
Inštrukcia 4/2016 Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky z 11. februára 2016 č. 39117/2016/130, ktorou sa vydáva Štatút Krízového štábu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
17. 2. 2016 7:37Milos Matusek
Priečinok: 3_2016
2 016
3/2016
4
Príkaz 3/2016 Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2016 č. 48864/2015/100 k vybavovaniu podaní a obehu písomností
11. 2. 2016 15:42Milos Matusek
1 - 50Ďalšia