V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiachv znení neskorších predpisov​, ktorý upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosťou  podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ( ďalej len „sťažovateľ“ ), ktorým sa:

  1. Sťažovateľ domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou  alebo ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  2. Poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť môžete podať písomne – poštou alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. Sťažnosť obsahujúca všetky zákonné náležitosti vrátane podpisu bude pridelená na vybavenie príslušnému útvaru  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, pričom môže byť so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy predĺžená o ďalších 30 pracovných dní.

SŤAŽNOSŤ MÔŽETE PODAŤ PÍSOMNE NA ADRESU:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

Župné námestie č. 13,

813 11 Bratislava

Slovenská republika

​​