Skúšky a zápis


 

SKÚŠKY

 • Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav alebo tlmočnícky ústav alebo iná právnická osoba.
 • Písomná prihláška na odbornú skúšku sa podáva na ministerstvo (obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, odbor a odvetvie, z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku).
 • Ako často sa uskutočňujú odborné skúšky a kedy je zasielaná pozvánka žiadateľom?
  V každom odbore a odvetví sa uskutoční najmenej jedna odborná skúška v kalendárnom roku.
 • Organizátor skúšky zašle žiadateľovi pozvánku na odbornú skúšku najneskôr osem týždňov pred termínom odbornej skúšky (súčasťou pozvánky na odbornú skúšku je zoznam základných okruhov otázok na odbornú skúšku). Odborná skúška žiadateľa o znaleckú činnosť sa vykonáva v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou zloženou z troch členov. Náklady na vykonanie odbornej skúšky uhrádza žiadateľ.
 • Je možné odbornú skúšku niečím nahradiť?
  V odbore zdravotníctvo a farmácia a v odbore psychológia odbornú skúšku nahrádza špecializačná skúška na akreditovanej vzdelávacej inštitúcii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemročná prax v požadovanom odvetví.
 • Ako je odborná skúška hodnotená a ako prebieha?
  Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami a) vyhovel, b) nevyhovel. Žiadateľ, ktorého odborná skúška bola hodnotená klasifikačným stupňom nevyhovel, je oprávnený vykonať opravnú odbornú skúšku z toho istého odboru alebo odvetvia najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej vykonania.
 • Odborná skúška znalca sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.
 • Písomná časť (25 bodov) sa skladá z desiatich otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu znaleckej činnosti a zo znaleckého posudku. Správna odpoveď na každú otázku z teórie sa hodnotí jedným bodom a správne vypracovaný znalecký posudok sa hodnotí najviac 15 bodmi.
 • Na zúčastnenie sa na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné z písomnej časti získať minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za znalecký posudok. Žiadateľ, ktorý nezíska minimálny počet bodov, nemá právo zúčastniť sa na ústnej časti odbornej skúšky. Na ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje najmä jeho doterajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon znaleckej činnosti.
 

ZÁPIS

Podmienky na zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 5 ZZTP (v skratke):

 

-        získanie vzdelania vo zvolenom odbore;

-        úspešné absolvovanie odbornej skúšky znalca vo zvolenom odbore; prípade znalcov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na odbor alebo odvetvie, ktoré odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis, inak najvyššie vzdelanie, ktoré je možné získať v danom odbore;

 

​-        úspešne absolvovať odborné minimum v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké a tlmočnícke ústavy na to poverené ministerstvom. Ich obsahom sú najmä právne predpisy týkajúce sa prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, forma a obsah prekladateľského úkonu a iné;

-        úspešne absolvovať špecializované vzdelávanie v rozsahu minimálne 300 hodín, a to v prípade zápisu do jedného z nasledujúcich odborov: Doprava cestná, Ekonómia a manažment, Elektrotechnika, Stavebníctvo, Strojárstvo a Kriminalistika;

-        po získaní vzdelania v odbore vykonávanie praxe v odbore min 7 rokov a zároveň aj ku dňu podania žiadosti;

-        byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;

-        byť bezúhonný, čo možno preukázať výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace;

-        disponovať materiálnym vybavením postačujúcim na výkon činnosti v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis;

-    nebyť v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo nemať uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 26 ods. 3 písm. b) tohto zákona.

 

​ 

Na preukázanie splnenia podmienok na zápis do zoznamu (§ 5 ods. 1 ZZTP)  je potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 2 vyhlášky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva ZZTP pripojiť:

-        osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

-        životopis so zameraním na požadovanú odbornosť;

-        osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima, ktorý nesmie byť starší ako tri roky;

-        osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, ktorý nesmie byť starší ako tri roky;

-        osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdia;

-        doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, a to najmä potvrdenie od zamestnávateľa, u ktorého (ktorých) sa vykonáva prax v odbore​​​;

-        výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;

-        doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví – napr. čestné vyhlásenie.​