Aktuálne termíny odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 

Tlmočnícky ústav FF UK v Bratislave organizuje kurz:


Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (odborné minimum)

Harmonogram kurzu: 13. – 15. júna 2018 (od 08:00 do 18:00 hod., piatok od 08:00 do 14:00 hod.)

Miesto výučby: FF UK v Bratislave, Gondova 2, Bratislava  


Kontakt:

Mária Strížová

02/59339114

maria.strizova@uniba.sk 


Bližšie informácie: 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/tlmocnicky-ustav/odborne-minimum/