Často kladené otázky


§  Tlmočníci a prekladatelia

 

  • Čo je to odborné minimum?


Jeho účelom je získanie základných znalostí potrebných na výkon tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti. Odborné minimum zabezpečujú tlmočnícke ústavy na základe poverenia ministerstvom. Rozsah odborného minima je najmenej 30 hodín. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka, ako aj forma a obsah tlmočníckeho úkonu alebo prekladateľského úkonu. Študijný program odborného minima schvaľuje ministerstvo.

 

  • Ktoré ústavy organizujú odborné minimum?


-  Tlmočnícky ústav Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska
   Šancová 50, 811 05 Bratislava

- Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
   Gondova 2, 818 01 Bratislava

   tel. č. 02/59339114

- Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
   Štefánikova 67, 949 74 Nitra

   tel. č.  037/6408455

- Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
    Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
    Kontakt: 051/7570760

- Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   Moyzesova 9, 040 01 Košice
   tel. č.: 0918 919 397  e-mail: tuff@upjs.sk

 

 

  • Aktuálne termíny odborného minima pre tlmočníkov a prekladateľov?


Termíny odborného minima pre tlmočníkov a prekladateľov sú priebežne zverejňované, a to na základe oznámení tlmočníckych ústavov.

 

 

  • Aké je poistenie tlmočníkov a prekladateľov?


Tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať počas celého výkonu činnosti. Tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname sa musí poistiť s limitom poistného plnenia za jednu poistnú udalosť najmenej vo výške 3 319 eur. Tlmočník alebo prekladateľ je povinný preukázať ministerstvu svoje poistenie do troch mesiacov od zápisu do zoznamu alebo do troch mesiacov od opätovného výkonu činnosti, ak nebol počas prerušenia činnosti poistený. V ostatných prípadoch sa poistenie preukazuje ministerstvu na požiadanie.

 

  • Aké sú poplatky za zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov?


V zmysle právnej úpravy je poplatok za zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 165,50 eur a poplatok za výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu 1,50 eur. Poplatok za zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a poplatok za výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov možno v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na základe platobného predpisu vydaného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.