V zmysle § 7 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. 

 

Uchádzači, ktorí nevyhoveli na písomnej časti, nesplnili minimálne jednu z podmienok uvedených v § 7 vyhlášky č. 291/2005 Z.z., a teda nepostupujú na ústnu časť skúšky. 

 

Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Pred začatím ústnej odpovede má uchádzač nárok na 15-minútovú prípravu. Ústnu časť skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 20 bodov. Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo nevyhovel. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak získal aspoň 210 bodov, inak na skúške nevyhovel.

 
 

Aktualizované dňa 13.07.2018: 

Výsledky písomnej časti správcovskej skúšky konanej dňa 07.06.2018 v hoteli AVION, Ivanská cesta 15/A, Bratislava:


 

Výsledky z písomnej časti sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške - TU.

  Poznámka - výsledky prípadovej štúdie v teste neúspešných uchádzačov budú zverejnené dodatočne. 

Výsledky prípadovej štúdie v teste neúspešných uchádzačov - TU.


 


 

 

Výsledky písomnej časti správcovskej skúšky konanej dňa 07.06.2018 v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice:


 

Výsledky z písomnej časti sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške - TU.​
 
 Poznámka - výsledky prípadovej štúdie v teste neúspešných uchádzačov budú zverejnené dodatočne.​  
Výsledky prípadovej štúdie v teste neúspešných uchádzačov - TU​.

 
​​​​