V zmysle § 7 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z.z. na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. 

 

Uchádzači, ktorí nevyhoveli na písomnej časti, nesplnili minimálne jednu z podmienok uvedených v § 7 vyhlášky č. 291/2005 Z.z., a teda nepostupujú na ústnu časť skúšky. 

 

Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Pred začatím ústnej odpovede má uchádzač nárok na 15-minútovú prípravu. Ústnu časť skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 20 bodov. Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo nevyhovel. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak získal aspoň 210 bodov, inak na skúške nevyhovel.

 
 

 

Výsledky písomnej časti správcovskej skúšky konanej dňa 07.12.2017.2017 v hoteli AVION, Ivanská cesta 15/A, Bratislava


 

Výsledky z písomnej časti sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške. Výsledky z písomnej časti sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške - TU.  Poznámka – výsledky prípadovej štúdie v teste neúspešných uchádzačov budú zverejnené dodatočne.

  


Výsledky písomnej časti správcovskej skúšky konanej dňa 07.12.2017.2017 v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice.


 

Výsledky z písomnej časti sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške. Výsledky z písomnej časti sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške - TU.. Poznámka – výsledky prípadovej štúdie v teste neúspešných uchádzačov budú zverejnené dodatočne.​ 

 
 
 
 
​​