​Odvolaní exekútori

Aktualizované 12. októbra 2018

 • Mgr. Katarína Szabóová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44600/2018/152 z 20.09.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Dunajskej Strede. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 10.10.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Aktualizované 1. októbra 2018 

 • JUDr. Beata Boncseková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45079/2018/152 z 11.09.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, ul. bisk. Királya 12, a to s účinnosťou od 16.10.2018. Za  nástupcu JUDr. Beaty Boncsekovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 

Aktualizované 23. augusta 2018

 • JUDr. Zita Leváková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti  č. 39473/2018/152 zo 04.06.2018, v spojení s rozhodnutím ministra spravodlivosti na návrh osobitnej komisie č. 39473/2018/152-RK z 22.08.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Trnave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 22.08.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Zity Levákovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Juhása, so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Matuškova 1.

 

Aktualizované 17. augusta 2018

 • JUDr. Anetta Demešová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42168/2018/152 z 11.07.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu vo Vrábloch, ul. 1. mája 1053, a to s účinnosťou od 01.09.2018. Za  nástupcu JUDr. Anetty Demešovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 • JUDr. Michal Holčík bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42908/2018/152 z 11.07.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223, a to s účinnosťou od 01.09.2018. Za nástupcu JUDr. Michala Holčíka vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223.

 

Aktualizované 26. júna 2018

 • JUDr. Erika Beňová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39472/2018/152 zo 04.06.2018,  odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  21.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Eriky Beňovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Juraja Kočiho, so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Okružná 3.

   

   

Aktualizované 15. júna 2018

 • Mgr. Dáša Skýpalová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39373/2018/152 z 21.05.2018,  odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníčku Mgr. Dáše Skýpalovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku Mgr. Angeliku Slopovskú, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Nám. SNP 13.

 

Aktualizované 12. júna 2018

 • Prom. právnik Ján Dujka bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39641/2018/152 z 21.05.2018,  odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Púchove. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovaného exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  náhradníčku prom. právnika Jána Dujku vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Andreu Nemčíkovú, so sídlom Exekútorského úradu v Považskej Bystrici, M. R. Štefánika 157/45.

 

 • Mgr. Peter Gabriž bol  rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39643/2018/152 z 21.05.2018,  odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Santovke. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovaného exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  nástupcu Mgr. Petra Gabriža vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Vojtecha Markoviča, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Komárne, Bratislavská cesta 4303.

 

Aktualizované 11. júna 2018

 • JUDr. Vladimír Oravec bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 39644/2018/152 z 21.05.2018,  odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Revúcej. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  08.06.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovaného exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  nástupcu JUDr. Vladimíra Oravca vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Marka Rusa, so sídlom Exekútorského úradu v Revúcej, Železničná 257/19.

 

Aktualizované 28. mája 2018

 • JUDr. Dušan Noskovič bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37262/2018/152 z 20.03.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Pezinku, Myslenická 14, a to s účinnosťou od 01.06.2018. Za  nástupcu JUDr. Dušana Noskoviča vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 

Aktualizované 28. marca 2018

 • JUDr. Bartolomej Jakubčák bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37261/2018/152 z 27.02.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Nám. Slobody 13, a to s účinnosťou od 01.04.2018. Za nástupcu JUDr. Bartolomeja Jakubčáka vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 

 • JUDr. Anna Dírerová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37724/2018/152 zo 06.03.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Gajova 7, a to s účinnosťou od 01.04.2018. Za  nástupcu JUDr. Anny Dírerovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora Mgr. Roman Vozára, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Karloveská 6C.

 

 • JUDr. Ladislav Mikeska bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37719/2018/152 zo 06.03.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, M. Pišúta 13, a to s účinnosťou od 31.03.2018. Za  náhradníka JUDr. Ladislava Mikesku vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora Mgr. Martina Thomku, so sídlom Exekútorského úradu v Martine, P. Mudroňa 483/28.

 

Aktualizované 28. februára 2018

 • Mgr. Štefan Marček bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 36218/2018/152 z 08.02.2018 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Lučenci, Jiráskova 12, a to s účinnosťou od 01.03.2018. Za  nástupcu Mgr. Štefana Marčeka vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Miroslava Frigu, so sídlom Exekútorského úradu v Stropkove, Nám. SNP 538/16.

 

Aktualizované 23. januára 2018

 • Mgr. Viera Hurtišová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45324/2017/152 z 26.10.2017, v spojení s rozhodnutím ministerky spravodlivosti na návrh osobitnej komisie č. 45324/2017/152-RK z 19.01.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  19.01.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  náhradníka Mgr. Viery Hurtišovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Vladimíra Klinieca, so sídlom Exekútorského úradu v Prievidzi, Hollého 1/417.

 

Aktualizované 16. januára 2018

 • JUDr. Denisa Uhríková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 53112/2017/152 z 19.12.2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Komárnická 26, a to s účinnosťou od 16.01.2018. Za  nástupcu JUDr. Denisy Uhríkovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Kunu, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Miletičova 20.

 

Aktualizované 12. januára 2018

 • Mgr. Monika Mikulíková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45554/2017/152 z 10.10.2017, v spojení s rozhodnutím ministerky spravodlivosti na návrh osobitnej komisie č. 45554/2017/152-RK z 08.01.2018, odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  09.01.2018, čím došlo k zániku výkonu funkcie menovanej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  náhradníka Mgr. Moniky Mikulíkovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Andreu Cimermanovú, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Francisciho 1044/6.

 

Aktualizované 2. januára 2018

 • JUDr. Vladimír Kotrla bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52129/2017/152 z 29.11.2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Malackách, Slovenská 9, a to s účinnosťou od 01.01.2018. Za  nástupcu JUDr. Vladimíra Kotrlu vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Ing. Zuzanu Dobrodenkovú, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Blahova 13. 

 

 • JUDr. Pavel Štukovský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52775/2017/152 z 11.12.2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Novom Meste nad Váhom, Holubyho 2, a to s účinnosťou od 01.01.2018. Za nástupcu JUDr. Pavla Štukovského vymenovala Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Ivonu Babuškovú, so sídlom Exekútorského úradu v Novom Meste nad váhom, Tehelná 86. 

 

 • JUDr. Ladislav Bango bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 50974/2017/152 z 16. novembra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Kollárová 34, a to s účinnosťou od 31. decembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 06. decembra 2017. Za nástupcu JUDr. Ladislava Banga vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora PhDr. Mgr. Jozefa Ružarovského, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Pekárska 23.

 

 

Aktualizované 1. decembra 2017

 

 • JUDr. Mgr. Andrej Dembický bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 51319/2017/152 z 9. novembra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Werferova 1, a to s účinnosťou od 01. decembra 2017. Za nástupcu JUDr. Mgr. Andreja Dembického vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 223.

 

 

 

 • JUDr. Juraj Kašinský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 49089/2017/152 zo 17. októbra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kukučínova 18, a to s účinnosťou od 01. decembra 2017. Za  nástupcu JUDr. Juraja Kašinského vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Kohúta, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Mičinská cesta 35.

 

 

 

Aktualizované 30. novembra 2017

 

 

 

 • JUDr. Václav Kuna bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.k.: 50263/2017/152 z 23. októbra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exeku​čný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nitre, Piaristická 2, a to s účinnosťou od 30. novembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 10. novembra 2017. Za nástupcu JUDr. Václava Kunu vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Kunu, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Miletičova 20.

 

 

 

Aktualizované 15. novembra 2017

 

 

 • JUDr. Vladimír Sucháček bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.k.: 49856/2017/152 z 10. októbra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlo​m Exekútorského úradu v Pezinku, Hrnčiarska 2/B, a to s účinnosťou od 15. novembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 27. októbra 2017. Za nástupcu JUDr. Vladimíra Sucháčeka ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 

 

 

 

Aktualizované 10. novembra 2017

 

 • JUDr. Lucia Žužová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 50576/2017/152 zo 17. októbra 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, Priemyselná 2.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 8. novembra 2017, čím JUDr. Lucii Žužovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Lucie Žužovej vymenovala Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Juraja Kočiho, so sídlom Exekútorského úrdau v Michalovciach, Okružná 3.

 

 

 

Aktualizované 2. októbra 2017

 

 

 • JUDr. Táňa Pačesová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 49088/2017/152 zo 7. septembra 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Na Barine 10, a to s účinnosťou od 30. septembra 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 28. septembra 2017.​ Za nástupcu JUDr. Táni Pačesovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.​

 

 


 

 

Aktualizované 4. septembra 2017​

 

 

 

 • Mgr. Július K​​onečný bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 48503/2017/152 z 11. augusta 2017 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Dolnom Kubíne, A. Sládkoviča 1802/2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 25. augusta 2017, čím Mgr. Júliusovi Konečnému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR​ SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu Mgr. Júliusa Konečného ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Stacha Chladného, so sídlom Exekútorského úradu vo Zvolene, Stráž 3/223.​​

 

 


 

 

​​​​Aktualizované 15. augusta 2017​

 

 

 • JUDr. Viera Horváthová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č.: 47653/2017/152 z 08. augusta 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Galvaniho 12/b. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 09. augusta 2017, čím JUDr. Viere Horváthovej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR​ SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Viery Horváthovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Pavla Holíka, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 14.

 

 


 

 

Aktualizované 31. júla 2017

 

 • JUDr. Paula Peláneková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47217/2017/152 zo 6. júla 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Ul. Kpt. Nálepku 78.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 25. júla 2017, čím JUDr. Paule Pelánekovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Pauly Pelánekovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Evu Rusnákovú, so sídlom Exekútorského úradu v Leviciach, Rozmarínova 6.​

 

 

 

Aktualizované 3. júla 2017

 

 • Mgr. Sandra Tudíková bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45965/2017/152 z 2. júna 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Nám. M. Benku 15, a to s účinnosťou od 01. júla 2017. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23. júna 2017.​​ Za nástupcu Mgr. Sandry Tudíkovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 

 

 

Aktualizované 12. júna 2017

 

 • JUDr. Ján Hesoun bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44943/2017/152 z 11. mája 2017 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nových  Zámkoch, Komárňanská cesta 2.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť  dňom 10. júna 2017, čím JUDr. Jánovi Hesounovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  náhradníka JUDr. Jána Hesouna ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Petra Balaška, so sídlom Exekútorského úradu v Hurbanove, Komárňanská 100.

 

 

 

Aktualizované 17. mája 2017

 

 • JUDr. Mária Moskvičová, PhD. bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 45343/2017/152 zo 16. mája 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Prešove, Hlavná 45.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 17. mája 2017, čím JUDr. Márii Moskvičovej, PhD. zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  náhradníka JUDr. Márie Moskvičovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Jaroslava Špičku, so sídlom Exekútorského úradu vo Vranove nad Topľou, Okulka 24/11.

 

 

 

Aktualizované 12. mája 2017

 

 • JUDr. Paulína Demianová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44168/2017/152 z 21. apríla 2017 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Vajnorská 8/A.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 12. mája 2017, čím JUDr. Paulíne Demianovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  nástupkyňu JUDr. Paulíny Demianovej ustanovila Slovenská komora exekútorov súdnu exekútorku JUDr. Michalu Birkovú, so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Lazovná 20.

 

 

 

Aktualizované 30. marca 2017

 

 • JUDr. Pavel Adamik bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 40963/2017/152 zo 17. februára 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Tomášikova 50/A, a to s účinnosťou od 01.04.2017.  Za  nástupcu JUDr. Pavla Adamika ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, PhD., so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka č. 60.

 

 

 

 • JUDr. Michal Fulka bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 40537/2017/152 zo 17. februára 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Košickej Polianke č. 237, a to s účinnosťou od 01.04.2017. Za náhradníka JUDr. Michala Fulku ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Michala Mazúra, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Štúrova 17.

 

 

 

 • Ing. Mgr. Milan Gbelský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42039/2017/152 zo 6. marca 2017 v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) Exekučného poriadku na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, A. Hlinku 21, a to s účinnosťou od 01.04.2017. Za  náhradníka Ing. Mgr. Milana Gbelského ustanovila Slovenská komora exekútorov súdneho exekútora JUDr. Jozefa Matejova, so sídlom Exekútorského úradu v Partizánskom, Štúrova č. 326/2.

 

 

 

Aktualizované 8. júla 2016

 • Mgr. Ján Jurašovský bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 43671/2016/152 zo 7. júna 2016 na vlastnú žiadosť odvolaný   z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Starej Ľubovni, Levočská 3, a to s účinnosťou od 01.07.2016, čím menovanému zanikol výkon funkcie exekútora  v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  nástupcu Mgr. Jána Jurašovského Slovenská komora exekútorov ustanovila súdneho exekútora JUDr. Dušana Sopka, so sídlom Exekútorského úradu vo Svite, Okružná 17.


 

Aktualizované 23. marca 2016

 • JUDr. Judita   Jakobejová bola rozhodnutím    ministra     spravodlivosti    Slovenskej       republiky č. 39672/2016/152 z 29. februára 2016 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave, Námestie baníkov 1.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 22. marca 2016, čím JUDr. Judite Jakobejovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch  a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a  o  zmene  a  doplnení  ďalších  zákonov v znení neskorších predpisov. Za  nástupcu JUDr. Judity Jakobejovej Slovenská komora exekútorov ustanovila  súdneho   exekútora JUDr. Petra  Hodermarského, so  sídlom   Exekútorského  úradu v Rožňave, Akademika Hronca 3.

 

Aktualizované 18. marca 2016

 • JUDr. Júlia Čechová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky  č. 39072/2016/152 zo dňa 22. februára 2016 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Parašutistov 8.  Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 9. marca 2016, čím JUDr. Júlii Čechovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za  nástupcu JUDr. Júlie Čechovej bol ustanovený Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, D. Dlabača 2/978. 

  

Aktualizované 13. januára 2016

 • JUDr. Ján Ferko bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 04641/2015/52 zo dňa 7. júla 2015  odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Snine, Partizánska 1057/21. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 4. januára 2016, čím JUDr. Jánovi Ferkovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníčku JUDr. Jána Ferka bola ustanovená JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, Štefánikova 18.

 

Aktualizované 4. januára 2016

 
 • JUDr. Jozef Kaduch bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 48695/2015/152  z 19. novembra 2015 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, Dolný Val 30, a to s účinnosťou od 01.01.2016, čím menovanému zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Jozefa Kaducha bola ustanovená JUDr. Barbora Božíková Ághová, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jaskový rad 79.

 

Aktualizované 14. decembra 2015 

 • Mgr. Tomáš Mamrák bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 48694/2015/152 z 19. novembra 2015 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nitre, Cabajská 4. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 8. decembra 2015, čím Mgr. Tomášovi Mamrákovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu Mgr. Tomáša Mamráka bol ustanovený JUDr. Tomáš Vranovič, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Seredi, Pažitná 1017/37.

 

Aktualizované 30. októbra 2015

 • JUDr. Katarína Malčeková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47935/2015/152 z 23. októbra 2015 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Šafárikovo nám. 4. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 30. októbra 2015, čím JUDr. Kataríne Malčekovej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Kataríny Malčekovej bol ustanovený JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 60.

 

Aktualizované 7. apríla 2015 

 • JUDr. Renáta Ďurková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 37666/2015/52 z 19. februára 2015 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Vrátna 22/A, a to s účinnosťou od 21. marca 2015, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Renáty Ďurkovej bol ustanovený JUDr. Michal Burda, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Humennom, Štefánikova 18.

 

 Aktualizované 7. januára 2015

 • JUDr. Lýdia Hladíková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 48353/2014/52 z 18. decembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Páričkova 18, a to s účinnosťou od 1. januára 2015, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Lýdie Hladíkovej bola ustanovená JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Skalici, Ružová 10.
 • JUDr. Viera Šovčíková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 47808/2014/52 z 8. decembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná 52, a to s účinnosťou od 1. januára 2015, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupkyňu JUDr. Viery Šovčíkovej bola ustanovená JUDr. Mgr. Dana Šovčíková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Obchodná 52.
 • JUDr. Viktor Šajgalík bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46103/2014/52 z 27. novembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kláry Jarunkovej 2, a to s účinnosťou od 20. decembra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za nástupcu JUDr. Viktora Šajgalíka bol ustanovený JUDr. Roman Fogta, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Kynceľovej, Kynceľová 77.

 

Aktualizované 5. decembra 2014

 

 • JUDr. Ján Gavura bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46081/2014/52 z 24. novembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši,  Štúrova 17, a to s účinnosťou od 29. novembra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 
Aktualizované 2. decembra 2014 
 
 
 •  JUDr. Peter Galo bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 46104/2014/52 z 26. novembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Piešťanoch,  ul. E. Belluša 6936/10, a to s účinnosťou od 1. decembra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za náhradníka JUDr. Petra Gala ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Lukáša Liščáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Hlohovci, Nám. Sv. Michala 5.

 

Aktualizované 21. októbra 2014 

 

 • Mgr. Juraj Gallo bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 43886/2014/52 z 24. septembra 2014 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine,  Jilemnického 12, a to s účinnosťou od 18. októbra 2014, čím menovanému zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.​ Do funkcie náhradníka Mgr. Juraja Galla ustanovila Slovenská komora exekútorov Mgr. Milana Somíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Martine, Jilemnického 12.

 

 

 Aktualizované 11. júna 2014

 

 • JUDr. Margita Hrivňáková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 35126/2014/52 z 5. mája 2014 odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Májkova 3, a to s účinnosťou od 29. mája 2014, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. g), i) a j)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

  

Aktualizované 28. apríla 2014

 
 • JUDr. Lucia Žužová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 05700/2013/52 z 20. decembra 2013 odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach,  Okružná 5, a to s účinnosťou od 22. apríla 2014, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. e)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Aktualizované 9. apríla 2014

 

 • JUDr. Soňa Lubinová bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 35125/2014/52 z 13. marca 2014 odvolaná na vlastnú žiadosť z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bernolákove,  Hlavná 132, a to s účinnosťou od 2. apríla 2014, čím menovanej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. a)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie náhradníka JUDr. Sone Lubinovej ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Júliu Čechovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu v Trnave, Parašustistov 8.


 

Aktualizované 1. apríla 2014
 
 • JUDr. Emil Vančík bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 33061/2014/52 z 3. februára 2014 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch,  Rákocziho 12, a to s účinnosťou od 26. marca 2014, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) v spojení s § 16 ods. 2 písm. e)  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie náhradníka JUDr. Emila Vančíka ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Jozefa Kapronczaia, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Galante, Švermova 273.

 

 
Aktualizované 25. februára 2014
 
 • JUDr. Mária Nováková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 32385/2014/52 z 27. januára 2014 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave,  Matejkova 13, a to s účinnosťou od 15. februára 2014, čím jej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Do funkcie jej nástupcu ustanovila Slovenská komora exekútorov JUDr. Jozefa Ingra, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Matejkova 13.

 

Aktualizované 25. novembra 2013

 

 • JUDr. Jozef Šimon bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44643/2013/52 z 12. novembra 2013 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Kovácsová 46, a to s účinnosťou od 15. novembra 2013, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho nástupcu určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Martina Závodského, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Záhradnícka 39.
 
 • JUDr. Soňa Spišáková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31769/2013/52 z 30. apríla 2013 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kláry Jarunkovej 2, a to s účinnosťou od 21. mája 2013, čím jej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej nástupcu určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Viktora Šajgalíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Banskej Bystrici, Kláry Jarunkovej 2.

 

 • JUDr. Jozef Šváb bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 16 ods. 2 písm. f) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Spišskej Novej Vsi, Drevárska 6, a to s účinnosťou od 3. júna 2013, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov Mgr. Juraja Volocha, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu vo Svidníku, Sovietskych hrdinov AB-519.

 

 • Mgr. Pavol Činčura bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 30408/2013/52 z 9. mája 2013 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Piešťanoch, Nitrianska 5, a to s účinnosťou od 18. júna 2013, čím mu zanikol výkon funkcie súdneho exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 
 • JUDr. Katarína Matejovie bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 28229/2013/52 z 15. marca 2013 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, Moyzesova 669/15, a to s účinnosťou od 8. apríla 2013, čím jej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Petra Matejovie, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Liptovskom Mikuláši, Moyzesova 669/15.

 

 • Bc. Imrich Majercsik bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18137/2012/52-3 z 10. januára 2013 v zmysle § 238 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Nových Zámkoch, Björnsonova 3. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 15. apríla 2013, čím Bc. Imrichovi Majercsikovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku.
 
 
Aktualizované 28. februára 2013
 
 •  Mgr. Bc. Martin Čekan bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 18137/2012/52-1 z 10. januára 2013 v zmysle § 238 ods. 5 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bánovciach nad Bebravou, Svätoplukova 1601. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 19. februára 2013, čím Mgr. Bc. Martinovi Čekanovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku. Za náhradníka Mgr. Bc. Martina Čekana vymenovala Slovenská komora exekútorov Mgr. Bernarda Janíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.

 
Aktualizované 8. januára 2013

 

 • JUDr. Veronika Kučavíková bola rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 29109/2012/52 z 12. decembra 2012 na vlastnú žiadosť odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Žiline, Ul. Republiky 30, a to s účinnosťou od 1. januára 2013, čím jej zanikol výkon funkcie exekútorky v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jej náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Margitu Rojčekovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu: Moyzesova 1441, 022 01 Čadca.
   
 • JUDr. Václav Kudela bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 29958/2012/52 z 12. decembra 2012 na vlastnú žiadosť odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Furdekova 10, a  to s účinnosťou od 1. januára 2013, čím mu zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Marka Rusa, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Železničná 257/19, 050 01 Revúca.
 •  
   
Aktualizované 12. decembra 2012
 
 • Mgr. Róbert Goga bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 05027/2012/52 zo 7. augusta 2012 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Jakubovo námestie 13. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 8. septembra 2012, čím Mgr. Róbertovi Gogovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov Mgr. Moniku Mikulíkovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu: Nám. M. R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno.
 
 • Mgr. Ivan Vasiľ bol rozhodnutím ministra spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25240/2012/52 zo 17. októbra 2012 odvolaný z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Prešove, Weberová 2. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 1. decembra 2012, čím Mgr. Ivanovi Vasiľovi zanikol výkon funkcie exekútora v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 

Aktualizované 5. septembra 2012

 
 • JUDr. Renáta Zimová bola rozhodnutím ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 05578/2012/52 z 20. februára 2012 odvolaná z funkcie súdnej exekútorky so sídlom Exekútorského úradu v Poprade, Námestie Sv. Egídia 60. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom  21. augusta 2012, čím JUDr. Renáte Zimovej zanikol výkon funkcie súdnej exekútorky v zmysle  § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 2​​33/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 

Aktualizované 4. júla 2012

 
 • JUDr. Tomáš Boľoš, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti odvolaný z funkcie súdneho exekútora na vlastnú žiadosť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 12. januára 2012. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov Mgr. Jozefa Deáka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica.
 •  
 • JUDr. Milan Strieška, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu: ul. 1. mája 1053, 952 01 Vráble, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti odvolaný z funkcie súdneho exekútora na vlastnú žiadosť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 13. marca 2012. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Anettu Demešovú, súdnu exekútorku so sídlom Exekútorského úradu: ul. 1. mája 1053, 952 01 Vráble.
 •  
 • Mgr. Ing. Ivan Ružička, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu: Horné Bašty 12, 917 01 Trnava, bol rozhodnutím ministerky spravodlivosti odvolaný z funkcie súdneho exekútora na vlastnú žiadosť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 29. marca 2012. Za jeho náhradníka určila Slovenská komora exekútorov JUDr. Pavla Holíka, súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu: Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava.
 
 

Aktualizované 19. októbra 2011

 
 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala MVDr. Bc. Františka Hrušeckého z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu Odborárske nám. 3, Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. marca 2011.
 •  
 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala JUDr. Gabriela Szenásiho z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Komárne. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18. júna 2011.
 •  
 • Ministerka spravodlivosti v súlade s § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala JUDr. Jána Fázika z funkcie súdneho exekútora so sídlom v Bratislave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. júla 2011.
​​
​​​​​​​​​​​​​​