Vyhlásenie Ceny Karola Planka za súdne rozhodnutie roka 2008

 

V súvislosti so slávnostným odovzdávaním Ceny Karola Planka za rok 2007 vydavateľ rozhodol, že vyhlási aj Cenu Karola Planka za súdne rozhodnutie roka 2008. Redakčná rada časopisu Justičná revue ju prizná sudcovi súdu Slovenskej republiky, ktorého rozhodnutie bolo najväčším prínosom pre právnu doktrínu v tomto roku. Postupuje sa pritom primerane podľa Štatútu Ceny Karola Planka.

 Cena je určená pre každého sudcu súdu Slovenskej republiky – prvostupňového, druhostupňového alebo najvyššieho. Zapojiť sa do nej môže každý sudca, ktorý zašle na adresu redakcie časopisu Justičná revue jedno alebo viaceré svoje súdne rozhodnutia bez ohľadu na to, či pôjde o prvoinštančné súdne rozhodnutie, odvolacie alebo dovolacie súdne rozhodnutie.

 

 Vzhľadom na to, že cieľom udeľovania tejto ceny je prezentovať najkvalitnejšie súdne rozhodnutia (najmä z hľadiska jasnosti, presvedčivosti, zákonnosti a spravodlivosti), ktoré napomôžu zvýšeniu odbornej prestíže súdnych precedensov v Slovenskej republike, budú všetky zaslané súdne rozhodnutia uverejnené v prílohe časopisu Justičná revue. V záujme poskytnutia čo najširšieho priestoru budú pravidelné prílohy časopisu Justičná revue vychádzať v elektronickej podobe, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou časopisu Justičná revue už od nasledujúceho dvojčísla 6-7/2008.
 

 

 

Ján  S v á k

šéfredaktor

Zverejnené 2.6.2008