9126 - WYP
Vestník č. 113/2013 - 12.06.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Krajský súd v Banskej Bystrici
IČO: 00215775
Skuteckého 7, 97487 Banská Bystrica

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Miloslav Šidla
Mobil: +421 915838343
Telefón: +421 484313279
Fax: +421 484124976
Email: miloslav.sidla@justice.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.justice.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Elektrický zabezpečovací systém v rozsahu EZS, CCTV, EPS v budovách Okresného súdu Zvolen
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Budovy Okresného súdu vo Zvolene, ulica J. Kozačeka 19 a Trhová 5
NUTS kód:
SK
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia elektrického zabezpečovacého systému v rozsahu EZS, CCTV, EPS v budovách Okresného súdu Zvolen
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 22 767,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Začatie: 02.09.2013
Ukončenie: 15.10.2013
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať montáž zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) licenciou na prevádzkovanie technickej služby v zmysle zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
f) písm. h) potvrdením príslušného úradu, nie starším ako tri mesiace, že mu nebolo pozastavené a nezaniklo oprávnenie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a nebola mu odňatá licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje primerané ekonomické a finančné postavenie uchádzačov na preukázanie ich schopnosti dodať predmet zákazky vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom vybrať dodávateľa schopného riadne financovať plnenie predmetu zákazky v súlade s platobnými podmienkami zmluvy na predmet zákazky.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) a preukázať ich splnenie:
1.Predložením úverového prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky, že poskytne uchádzačovi úver vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky v EUR alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS, platného ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške ku dňu zverejnenia tejto výzvy.
2.Vyjadrením banky/všetkých bánk, v ktorých má uchádzač účty, o solventnosti v nasledovnom znení: uchádzač je schopný plniť svoje finančné záväzky, účet/úcty uchádzača za posledné 3 roky ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania neboli v nepovolenom debete, uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, bežný účet uchádzača nebol a ani nie je v čase predkladania ponuky predmetom exekúcie. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že poskytol vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedené účty a že v ostatných bankách nemá záväzky.
3.Vyjadrenie/a banky/bánk musí/ia byť predložené v origináli a nesmie/ú byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) a preukázať ich splnenie:
1.Potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške minimálne ceny zákazky,
2.predložením výkazu ziskov a strát, v prípade podnikateľa fyzickej osoby výkazy o príjmoch a výdavkov za obdobie posledných 3 ukončených hospodárskych rokov alebo za kratšie obdobie v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti potvrdených príslušným správcom dane podľa zákona 511/1992 Zb. o správe daní poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov alebo audítorom. Uchádzač musí preukázať, že dosiahol v rokoch 2010, 2011 a 2012 obrat v každom roku minimálne 30.000,- €. s DPH.
3.Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky.
4.V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o VO, predloží skupina dodávateľov doklady požadované podľa tohto bodu spoločne za celú skupinu. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia musí predložiť relevantný doklad napr. zmluva o budúcej zmluve, z ktorej bude vyplývať záväzok poskytnutia prostriedkov počas trvania zmluvy. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
verejný obstarávateľ danými podmienkami zabezpečuje garanciu ekonomickej solídnosti a primeranej výkonnosti a skúsenosti uchádzačov s realizáciou podobných zákaziek. Verejný obstarávateľ požaduje primerané ekonomické a finančné postavenie uchádzačov na preukázanie ich schopnosti dodať predmet zákazky vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky s cieľom vybrať dodávateľa schopného riadne financovať plnenie predmetu zákazky v súlade s platobnými podmienkami zmluvy na predmet zákazky.
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona. Uvedená požiadavka, t.j. požiadavka na úver vyplýva zo skutočnosti, že zhotoviteľ bude nútený začať s realizáciou prác bez poskytnutia týchto finančným prostriedkov od objednávateľa, nakoľko objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Požadovaná výška prísľubu je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Vyjadrenie príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o tom, že záujemca nebol za obdobie posledných troch rokov v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol predmetom exekúcie. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia banky aj čestné vyhlásenie, že v ostatných bankách nemá záväzky, svedčí o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného zhotoviteľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Požiadavka predložiť prehľad obratu je založená na predpoklade výberu schopného budúceho dodávateľa s primeraným finančným pozadím schopným zabezpečiť potrebné finančné toky pre realizáciu zákazky. Finančný objem ktorý stanovil verejný obstarávateľ je primeraný s prihliadnutím na termín dodania ako aj predmetu zákazky.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti podľa § 28 a preukázať ich splnenie:
1.Predložením zoznamu najmenej 5.-tich prác obdobných predmetu tohto obstarávania uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov v súlade s § 28 ods. 1 písm. b) zákona o VO doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác obdobných predmetu tohto obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia práca zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. záujemca predloží objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis uskutočňovaných prác a charakter stavby s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínu realizácie prác, kontaktnej osoby a telefonického kontaktu. Referencie musia byť opatrené pečiatkou a podpisom oprávneného zástupcu objednávateľa, u ktorého si možno uvedené informácie overiť. Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác obdobných predmetu tohto obstarávania preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, v závislosti od vzniku spoločnosti. Záujemca predloží v ponuke minimálne päť dôkazov o plnení prác obdobných predmetu tohto obstarávania (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
d) dátum a podpis predmetnej osoby.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie zodpovednej osoby, že bude uchádzačovi k dispozícii k riadnemu plneniu predmetu zákazky. Pokiaľ je zodpovedná osoba v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu s uchádzačom, predloží uchádzač čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Pokiaľ je zodpovedná osoba v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu aj s organizáciou/organizáciami odlišnou/ými od osoby uchádzača, uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie organizácie/í s ktorou/ými je zodpovedná osoba v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu/och o tom, že povinnosti vyplývajúce pre zodpovednú osobu z tohto/týchto vzťahu/ov nebudú prekážkou v účasti zodpovednej osoby na plnení predmetu zákazky. Uchádzač predloží čestné vyhlásenia zodpovednej osoby, o tom že predložil uvedené čestné vyhlásenia od všetkých organizácií s ktorými je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu. V prípade, ak zodpovedná osoba nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere so žiadnou organizáciou, uchádzač predloží čestné vyhlásenie zodpovednej osoby o tom, že nie je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu so žiadnou organizáciou.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti technická a odborná spôsobilosť v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
2.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Ak záujemca využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby podľa § 28 ods.2 zákona, v takom prípade záujemca verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami tejto osoby a to alternatívnym predložením: prísľubu inej osoby, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o budúcej zmluve. Takýmto postupom bude zaistené, že záujemca, resp. úspešný uchádzač s budúcim subdodávateľom nielen spolu plánoval ale aj spolu zrealizuje predmetnú zákazku, ktorého technickú alebo odbornú spôsobilosť použil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži.
3.Predložením vyhlásenia uchádzača v súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o VO, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy. Popis týchto strojov a zariadení musí preukázať schopnosť uchádzača vykonať práce s uvedením počtu uvedených strojov a zariadení. Uchádzač uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané subdodávateľom. Spolu s ponukou uchádzač predloží popis týchto strojov a zariadení.
4.Uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom v súlade s § 28 ods. 1 písm. k) zákona o VO
5.Predložením vyhlásenia uchádzača, že technický zabezpečovací prostriedok (EZS) bude spĺňať nároky II. bezpečnostnej skupiny podľa § 54 ods.1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Typ 2) pre stupeň utajenia Dôverné.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona, nakoľko obstarávateľ hľadá schopného zhotoviteľa diela v súlade so všetkými zmluvnými povinnosťami, na posúdenie čoho slúžia uvedené referencie. Stanovená výška referencii je primeraná predpokladanej hodnote zákazky a nastavená tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť široký počet uchádzačov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou prác obdobných predmetu tohto obstarávania.

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Požiadavka predložiť vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy je stanovená v súlade so zákonom, pričom Obstarávateľ hľadá schopného a technicky vybaveného zhotoviteľa diela.
Nakoľko sa jedná najmä o špeciálne práce, záujemca môže preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím technickej a odbornej kapacity inej osoby podľa §26 bod 2) zákona č. 25/ 2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
789/2013
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.06.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.07.2013 12:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 04.07.2013 14:00
Miesto : Krajský súd v Banskej Bystrici, ulica Skuteckého 7, miestnosť číslo 204
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutár uchádzača alebo nim poverená osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
VI.2. Ďalšie informácie
Záujemcovia môžu preukázať splnenie podmienok účasti uvedené v bodoch 9.1, 9.2, 9.3. i podľa §32 odsek 8 zákona č.28/ 2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
11.06.2013